English

گروه صنعتی سجاد پلاست شرق

حمید اسدیان _پاکت فریزرسجاد--پاکت فریزرتقدیس--پاکت فریزرلب چسب تقدیس--گروه صنعتی سجادپلاست --

سجاد پلاست شرق حمید اسدیان سجاد پلاست شرق حمید اسدیان سجاد پلاست شرق حمید اسدیان
متاسفانه به علت پایان اعتبار بسته عضویتی اطلاعات تماس این شرکت در دسترس نمی باشد.

درباره سجاد پلاست شرق حمید اسدیان

گروه صنعتی سجادپلاست شرق فعالیت خود راازسال1384آغازکردودرضمینه تولیدانواع پاکت فریزری درابعادهای مختلف درسه برند پاکت فریزری سجاد,,,,پاکت فریزری تقدیس,,,,پاکت فریزری پرفرژدارچسبی تقدیس,,,,پاکت زباله سجاد,,,دستکش یکبارمصرف تقدیس,,,محافظ غذادرابعادمختلف ده متری پنجاه متری,,,,صدمتری,,,هزارمتری کره ای فعال میباشد
نام تجاری: سجاد پلاست شرق حمید اسدیان
نام ثبتی: گروه صنعتی سجاد پلاست شرق
شماره ثبت: 240413

تقدیرنامه ها و استانداردها